Καταστατικό Σωματείου

Καταστατικό Αδελφότητας Προκοπιέων

Χαρακτηρίζεται ως αγαθοεργό, εθνωφελές και κοινωφελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

Το πρώτο καταστατικό συστήθηκε στις 25 Μαρτίου του 1955 από ανταλλάξιμους Προκοπιείς πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής. Υπέστη τρεις τροποποιήσεις το 1972, 1987 και 1994 προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες και στις συνθήκες των εποχών.

Φιλοσοφικό θεμέλιο της Αδελφότητας μας είναι ο Ελληνισμός

ως έννοια πολυδιάστατη,  πολυσήμαντη και οικουμενική και η Ορθοδοξία ως η αταλάντευτος πίστη των πατέρων μας.

 

Τα μέλη της  Αδελφότητας διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη είναι:

 • Όσοι γεννήθηκαν στο Προκόπιο Καππαδοκίας και τα παιδιά τους απεριόριστα και άσχετα από τον τόπο γέννησης τους.
 • Αυτοί που έχουν κάνει γάμο με τους αναφερόμενους στην προηγούμενη περίπτωση και οι απόγονοί τους.
 • Τα μέχρι την 16η Νοεμβρίου 1986 εγγεγραμμένα μέλη.

β) Αρωγά μέλη είναι εκείνα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία (α) του άρθρου αυτού, αλλά προσχώρησαν στην Αδελφότητα και επιθυμούν να συντελέσουν στη προαγωγή και ανάπτυξη των σκοπών της.

γ) Επίτιμα μέλη είναι εκείνα που χαρακτηρίστηκαν ή θα χαρακτηριστούν έτσι από τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια για σημαντικές υπηρεσίες που προσέφεραν ή προσφέρουν στην Αδελφότητα χωρίς να ήταν μέλη της.

 • Χρηματικές υποχρεώσεις των μελών είναι το εφάπαξ δικαίωμα  εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή.
 • Το ύψος των χρηματικών αυτών υποχρεώσεων καθορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Αρχές Διοίκησης της Αδελφότητας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο και η εξελεγκτική επιτροπή.

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι εννεαμελές και μπορεί να απαρτίζεται από τακτικά ή από τακτικά και μέχρι δύο αρωγά μέλη.

 • Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 • Η θητεία του είναι τριετής.
 • Οι κατά σειρά επιλαχόντες σύμβουλοι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται να συμπληρώσουν το διοικητικό συμβούλιο σε περίπτωση αποχώρησης ή θανάτου μέλους του, ή αντικαταστάσεων των πέραν των δύο εκλεγμένων αρωγών μελών.
 • Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την εκλογή του, κατόπιν προσκλήσεων του πρώτου πλειοψηφήσαντος συμβούλου και εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία των μελών του, Πρόεδρο, Α’ Αντπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, και Ταμία.
 • Αν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται αυθημερόν.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας, μπαίνει κλήρος.
 • Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιούνται τακτικά, μία φορά το μήνα, και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος, ή μετά από έγγραφη αίτηση 5 τουλάχιστον συμβούλων.
 • Συνέρχεται δε μετά από προφορική ή γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον μέλη.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

2.  Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικά μεν στο τέλος της τριετούς θητείας, εκτάκτως δε όποτε κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

 • Τα μέλη καλούνται εγγράφως τουλάχιστον οκτώ ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση και ανακοινώνεται σ΄ αυτούς και η ημερήσια διάταξη.
 • Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τά μισά συν ένα από το συνολικό  αριθμό των τακτικών ή αρωγών μελών πού είναι ταμειακώς εντάξει.
 • Διαφορετικά συνέρχεται μετά από οκτώ ημέρες, οπότε θεωρείται σε απαρτία με οσαδήποτε παρόντα μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
 • Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 • Οι ψηφοφορίες που αφορούν αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά ζητήματα είναι μυστικές.
 • Οι αρχαιρεσίες της Αδελφότητας γίνονται κάθε τρίτο έτος και από αυτές εκλέγονται, από ενιαίο ψηφοδέλτιο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής. Ο πρώτος πλειοψηφήσας σύμβουλος κατά τις προαναφερόμενες αρχαιρεσίες προεδρεύει της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 • Η τήρηση των διατάξεων του καταστατικού αυτού επαφίεται στην αγάπη των μελών για την πατρώα γη.