Διοικητικό συμβούλιο

Διοικητικό συμβούλιο

[headline_subtitle]
  • Το διοικητικό συμβούλιο είναι εννεαμελές και μπορεί να απαρτίζεται από τακτικά ή από τακτικά και μέχρι δύο αρωγά μέλη.
  • Τα μέλη του εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
  • Η θητεία του είναι τριετής.
  • Οι κατά σειρά επιλαχόντες σύμβουλοι θεωρούνται αναπληρωματικοί και καλούνται να συμπληρώσουν το διοικητικό συμβούλιο σε περίπτωση αποχώρησης ή θανάτου μέλους του ή αντικαταστάσεως των πέραν των δύο εκλεγμένων αρωγών μελών.
  •  Το διοικητικό συμβούλιο συνέρχεται μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες από την εκλογή του, κατόπιν προσκλήσεως του πρώτου πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει από τα μέλη του με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμεία.
  • Αν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία η εκλογή επαναλαμβάνεται αυθημερόν.
  • Σε περίπτωση ισοψηφίας μπαίνει κλήρος.
  • Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου πραγματοποιούνται τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από έγγραφη αίτηση 5 τουλάχιστον συμβούλων.
  • Συνέρχεται δε μετά από προφορική ή γραπτή πρόσκληση του προέδρου στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  • Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε τουλάχιστον μέλη.
[headline_subtitle]