Προϋπολογισμός Κληροδοτήματος “Θ.Παπαδόπουλου” έτους 2022

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Αποφασίζουμε:

Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2022 του κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

που διαχειρίζεται η Αδελφότητα Προκοπιέων Μακεδονίας – Θράκης ¨Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος¨,

ο οποίος παρουσιάζεται ως εξής :

ΈΣΟΔΑ                                                                          ΈΞΟΔΑ

1.Έσοδα από μισθώματα            2.640,00               1. Εκπλήρωση σκοπού                                        3.000,00

2.Χαρτόσημο μισθωμάτων               95,04               2. ΕΝΦΙΑ                                                                   700,00

3. Συντήρηση/επισκευή ακινήτου                    2.500,00

4.Φόροι εισοδήματος-Τέλη-Χαρτόσημο              950,00

5.Διάφορα μικροέδοξα(κοινόχρηστα κτλ)           300,00

6.Εισφορά 5% άρθ.65 παρ.2 ν4182/2013               13,20

3.Υπόλοιπο προηγ. Χρήσης        11.768,06               7.Αποθεματικό για επόμενη χρήση                    7.000,90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                      14.503,10 ευρώ    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                              14.503,10 ευρώ