ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ – NEO ΠΡΟΚΟΠΙΟ

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΚΟΠΙΟ

Π ΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ

Α ΓΙΟ

Λ ΕΙΨΑΝΟ

Α ΔΙΑΛΩΒΗΤΟ

Ι ΩΑΝΝΗ

Ο ΣΙΟΥ

Π ΙΣΤΕΥΟΥΜΕ

Ρ ΗΤΟΡΙΚΗ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κ ΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΣΙΟΝ

Π ΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ

Ι ΚΕΤΕΥΟΥΜΕ

Ο ΜΟΛΟΓΙΑΝ

NEO ΠΡΟΚΟΠΙΟ

Ν ΕΟΤΑΤΟΣ

Ε ΙΣΗΛΘΕΣ

Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑ

Π ΡΟΣΤΑΤΗ

Ρ ΩΣΣΟ

Ο ΣΙΟ

Κ ΑΤΑΣΠΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ο ΛΟΨΥΧΟΣ

Π ΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ

Ι ΚΕΤΕΥΟΥΜΕ

Ο ΣΙΟΤΗΤΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ   14 – 2 – 2013

ΧΡΗΣΤΟΣ     ΣΩΤ.   ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

ΚΛΕΟΜΑΧΟΥΣ    11  –   ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ   34100