ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 03/02/2014
ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. 858

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓEΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &
ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013

Αποστέλλουμε προς έγκριση τα κάτωθι έγγραφα, που αφορούν την διαχείριση του κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ορμυλίας 10 και Βασ. Όλγας 166 στη Θεσσαλονίκη.

 

1ο. Απόσπασμα πρακτικού διοικητικού συμβουλίου με αριθμό 578/03-02-2014
2ο. Απολογιστική κατάσταση διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013– 31/12/2013
3ο. Ισολογισμό 31/12/2013

 

Ο πρόεδρος                                                                      Ο γεν. γραμματέας

Πετρίδης Γεώργιος                                                          Κωνσταντινίδης Μαργαρίτης

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ.  578

   Στη Θεσσαλονίκη σήμερα  3 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 7.30 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Γεωργίου Πετρίδη, συνήλθε στα γραφεία της Αδελφότητας το Διοικητικό Συμβούλιο σε απαρτία, με ένα εκ των θεμάτων του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2013  ΕΩΣ 31/12/2013

 

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2012                                                                           16.439,67

Τόκοι καταθέσεων                                                                                                    9,62

Εισπράξεις ενοικίων προηγούμενου .έτους 1/05/2012 ως 30/06/2012                            540,00

Εισπράξεις χαρτοσήμου ενοικίων  1/05/2012  ως 30/06/2012                                 .      19,44

Σύνολο                 17.008,73

ΕΞΟΔΑ

Φόρος εισοδήματος                                                                                              842,40

Φόρος ακίνητης περιουσίας                                                                                    359,80

Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμού – απολογισμού                                                          75,01

Κοινόχρηστα πολυκατοικίας                                                                                    182,90

Γραφική ύλη, κλειδιά,                                                                                              11,40

ΕΛ.ΤΑ.                                                                                                                   8,19

Δικαστικά έξοδα αποδόσεως μισθίου                                                                      .   440,04

Σύνολο                  1.919,74

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2013                                                             15.088,99

           

 

           

Η διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό

α) διαφορά υπολοίπου ταμείου 31/12/12 κατά 2.229,64 ευρώ οφείλεται στην μη

καταβολή εκ μέρους του μισθωτού ενοικίων από 1/7/2012 έως 31/12/2012 τα οποία

εκχωρήθηκαν στο δημόσιο.

β) διαφορά τόκων 9,62 ευρώ, διότι δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

γ) διαφορά εισπράξεων ενοικίων κατά 3.240,00 ευρώ οφείλεται στην μη καταβολή εκ

μέρους του μισθωτού ενοικίων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

δ) διαφορά εισπράξεων χαρτοσήμου ενοικίων κατά 116,64 ευρώ οφείλεται στη μη

καταβολή εκ  μέρους του μισθωτού ενοικίων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

 

Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό

α) Διαφορά Φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου κατά

95,40 ευρώ διότι δεν μπορούσε να προβλεφτεί ακριβώς.

β) Αμοιβή δικηγόρου προϋπολογισμός 500,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2013

440,04 ευρώ, διαφορά 59,96 ευρώ, δεν μπορούσε να προβλεφτεί ακριβώς.

δ) Αποφυλακίσεις κρατουμένων, προϋπολογισμός 10.000,00 ευρώ,  ισολογισμός

31/12/2013  0,00 ευρώ, διαφορά 10.000,00 ευρώ, λόγω μη καταβολής χρημάτων

για αποφυλακίσεις, καθ’ όσον δεν υπήρχαν κρατούμενοι που να εκπληρούν την

βούληση του διαθέτου.

ε) Δημοσίευση απολογισμού, προϋπολογισμός 100,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2013

75,01 ευρώ διαφορά 24,99 ευρώ, λόγω ειδικής τιμής δημοσίευσης.

στ) Διαφορά κοινοχρήστων κατά 182,90 ευρώ οφείλεται στο ότι το ακίνητο είναι κενό

λόγω  έξωσης του μισθωτή.

ζ) Διαφορά γραφικής ύλης κλειδιά και ΕΛ.ΤΑ. κατά 19,59 ευρώ δεν μπορούσε να

προβλεφθεί.

 

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τον απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2013 έως και 31/12/2013 για το εν λόγω κληροδότημα.

Με την έγκριση του μοναδικού θέματος ολοκληρώθηκε το διοικητικό συμβούλιο.

ο πρόεδρος                                                                           τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

 

Θεσσαλονίκη 03-02-2014

 

Ο πρόεδρος                                                                      Ο  γεν. γραμματέας

 

 

Πετρίδης Γεώργιος                                                         Κωνσταντινίδης Μαργαρίτης

 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2013 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2012                                                                           16.439,67

Τόκοι καταθέσεων                                                                                                    9,62

Εισπράξεις ενοικίων προυγούμενου έτους από 01/05/2012 ως 30/06/2012                     540,00

Εισπράξεις χαρτοσήμου ενοικίων από 01/05/2012 ως 30/06/2012                                  19,44

Σύνολο                 17.008,73

 

ΕΞΟΔΑ

Φόρος εισοδήματος                                                                                              842,40

Φόρος ακίνητης περιουσίας                                                                                    359,80

Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμού – απολογισμού                                                          75,01

Κοινόχρηστα πολυκατοικίας                                                                                    182,90

Γραφική ύλη, κλειδιά.                                                                                              11,40

ΕΛ.ΤΑ.                                                                                                                   8,19

Δικαστικά έξοδα αποδόσεως μισθίου                                                                     .   440,04

Σύνολο                  1.919,74

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2013                                                                    15.088,99

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2013

 

Ευρώ                                                                          Ευρώ

  1. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ  119.563,20         1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ       119.563,20

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 10 54646 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

 

  1. ΤΑΜΕΙΟ                                 15.088,99        2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ   15.088,99

 

 

ΣΥΝΟΛΟ            134.652,19                                    ΣΥΝΟΛΟ              134.652,19