Εξελεγκτική Επιτροπή Προκοπιέων

Εξελεγκτική Επιτροπή

[headline_subtitle]
  • Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής.
  • Ο πρώτος πλειοψηφήσας υποψήφιος κατά τις  αρχαιρεσίες, προεδρεύει της  Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  • Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων.
  • Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
[headline_subtitle]