ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κ.Κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β.

Μ ΑΚΡΟΘΥΜΟΣ
Η ΓΙΑΣΜΕΝΟΣ
Τ ΑΠΕΙΝΟΣ
Ρ ΗΤΟΡΑΣ
Ο ΡΘΟΔΟΞΟΥ
Π ΙΣΤΕΩΣ
Ο ΣΙΟΝ
Λ ΑΤΡΕΨΑΤΕ
Ι ΩΑΝΝΗ
Τ ΙΜΙΟΤΑΤΑ
Η ΓΑΠΗΣΑΤΕ
Σ ΕΒΑΣΜΙΕ

Χ ΑΡΙΣΜΑΤΑ
Α ΠΡΟΣΜΑΧΗΤΑ
Λ ΑΜΠΡΥΝΟΥΝ
Κ ΑΡΙΕΡΑ
Ι ΕΡΑΤΙΚΗΣ
Δ ΙΑΚΟΝΙΑΣ ΣΑΣ
Ο ΔΗΓΟΥΜΕΝΗ
Σ ΥΝΕΙΔΗΤΑ

Κ ΑΡΔΙΑΝ. Κ ΑΘΑΡΑΝ.

Χ ΑΡΙΤΩΝΥΜΕ

Ρ ΗΤΟΡΙΚΗ

Υ ΨΙΣΤΟΥ

Σ ΕΒΟΜΕΝΟΣ

Ο ΛΟΨΥΧΑ

Σ ΤΡΕΨΑΤΕ

Τ ΑΠΕΙΝΑ

Ο ΦΘΑΛΜΟΥΣ  ΣΑΣ

Μ ΑΚΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο ΣΙΟΥ

Σ ΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ

Β ΙΩΝΕΤΕ               

               

ΧΑΛΚΙΔΑ   14 – 2 – 2013

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΩΤ. ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

ΚΛΕΟΜΑΧΟΥΣ  11   ΧΑΛΚΙΔΑ  34100