ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11/02/2015

ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. 871

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

Οικονομίδη 1 & Καθ. Ρωσσίδη 11

Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

Αποστέλλουμε προς έγκριση τα κάτωθι έγγραφα, που αφορούν την διαχείριση του κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ορμυλίας 10 και Βασ. Όλγας 166 στη Θεσσαλονίκη.

1ο. Απόσπασμα πρακτικού διοικητικού συμβουλίου με αριθμό 585/09-02-2015

2ο. Απολογιστική κατάσταση διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014– 31/12/2014

3ο. Ισολογισμό 31/12/2014

40 Ηλεκτρονική μορφή απολογισμού.

Ο πρόεδρος Ο γεν. γραμματέας

Πετρίδης Γεώργιος Κωνσταντινίδης Μαργαρίτης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘ. 585

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 9 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 7.30 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Γεωργίου Πετρίδη, συνήλθε στα γραφεία της Αδελφότητας το Διοικητικό Συμβούλιο σε πλήρη απαρτία, με μοναδικό θέμα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2013 15.088,99

Τόκοι καταθέσεων . 3,79

Σύνολο 15.092,78

ΕΞΟΔΑ

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2013 (οικον. Έτος 2014) 257,74

Επιστροφή Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2012 (οικον. Έτος 2013) -441,21

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 743,42

Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμού – απολογισμού 75,00

Κοινόχρηστα πολυκατοικίας 281,20

ΕΛ.ΤΑ. . 5,00

Σύνολο 921,15

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014 14.171,63

Δεν υπάρχει διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό

Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό
α) Διαφορά Φόρου εισοδήματος, χαρτοσήμου ενοικίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου
χρήσεως 2013, κατά 257,74 ευρώ και επιστροφή φόρου εισοδήματος χρήσεως
2012 κατά 441,21 ευρώ. διότι δεν μπορούσε να προβλεφτεί ακριβώς.
β) Διαφορά ΕΝ.Φ.Ι.Α. με Φ.Μ.Α.Π. προϋπολογισμός 360,00 ευρώ, ισολογισμός
31/12/2014 743,42 ευρώ, διαφορά 383,42 ευρώ, δεν μπορούσε να προβλεφτεί
ακριβώς λόγω αλλαγής του νόμου.
γ) Αποφυλακίσεις κρατουμένων, προϋπολογισμός 1.000,00 ευρώ, ισολογισμός
31/12/2014 0,00 ευρώ, διαφορά 1.000,00 ευρώ, λόγω μη καταβολής χρημάτων
για αποφυλακίσεις, καθ’ όσον δεν υπήρχαν κρατούμενοι που να εκπληρούν την
βούληση του διαθέτου.
δ) Δημοσίευση απολογισμού, προϋπολογισμός 100,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2014
75,00 ευρώ διαφορά 25,00 ευρώ, λόγω ειδικής τιμής δημοσίευσης.
ε) Διαφορά επισκευής και συντήρησης ακινήτου, προϋπολογισμός 12.000,00 ευρώ,
ισολογισμός 31/12/2014 0,00 ευρώ, λόγω μη πραγματοποίησης των επισκευών
λόγω καθυστέρησης της έγκρισης του προϋπολογισμού από την υπηρεσία σας.
στ) Διαφορά κοινοχρήστων κατά 81,20 ευρώ οφείλεται στο ότι το ακίνητο είναι
κενό λόγω έξωσης του μισθωτή και δεν μπορούσαν να προβλεφτούν ακριβώς.
ζ) Διαφορά δημοσίευσης πλειοδοτικού διαγωνισμού ενοικίασης ακινήτου,
προϋπολογισμός 500,00 ισολογισμός 31/12/2014 0,00 διαφορά 500,00 ευρώ διότι
δεν έγιναν οι σχετικές επισκευές στο ακίνητο ώστε να καταστεί εκμεταλλεύσιμο.

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τον απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2014 έως και 31/12/2014 για το εν λόγω κληροδότημα.

Με την έγκριση του μοναδικού θέματος ολοκληρώθηκε το διοικητικό συμβούλιο.

ο πρόεδρος   τα μέλη

Ακριβές αντίγραφο

Θεσσαλονίκη 11-02-2015

Ο πρόεδρος                     Ο γεν. γραμματέας

Πετρίδης Γεώργιος           Κωνσταντινίδης Μαργαρίτης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2014 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2013 15.088,99

Τόκοι καταθέσεων . 3,79

Σύνολο 15.092,78

ΕΞΟΔΑ

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2013 (οικον. Έτος 2014) 257,74

Επιστροφή Φόρος εισοδήματος χρήσεως 2012 (οικον. Έτος 2013) -441,21

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 743,42

Έξοδα δημοσίευσης ισολογισμού – απολογισμού 75,00

Κοινόχρηστα πολυκατοικίας 281,20

ΕΛ.ΤΑ. . 5,00

Σύνολο 921,15

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2014 14.171,63

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2014

Ευρώ Ευρώ

1. ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 126.403,20 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 126.403,20

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 10 54646 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

2. ΤΑΜΕΙΟ 14.171,63 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ 14.171,63

ΣΥΝΟΛΟ 140.574,83 ΣΥΝΟΛΟ 140.574,83