ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Demo)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 610

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 30 Ιανουάριου 2017 και ώρα 7.30 μ.μ. κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. Γεωργίου Πετρίδη, συνήλθε στα γραφεία της Αδελφότητας το Διοικητικό Συμβούλιο σε πλήρη απαρτία, με μοναδικό θέμα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01/2016 ΕΩΣ 31/12/2016

 

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2015 10.073.11
Ενοίκια 1.540,00
Χαρτόσημο ενοικίων 55,44
Εγγύηση καλής εκτέλεσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου 220,00
Τόκοι καταθέσεων 0,87
Σύνολο  11.889,42

ΕΞΟΔΑ

ΕΝ.Φ.Ι.Α. 576.63
Αμοιβή μεσίτη ενοικίασης ακινήτου 270,60
Κοινόχρηστα πολυκατοικίας 86,80
Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού 184,50
ΕΛ.ΤΑ 48,36
Δ.Ε.Η 414,80
Ε.Υ.Α.Θ. 266,18
Έξοδα επισκευής και συντήρησης ακινήτου 165,74
Σύνολο 2.013,61

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/2016 – 9.875,81

Η διαφορά των Εσόδων με τον προϋπολογισμό

 1. Υπόλοιπο ταμείου 31/12/2015, προϋπολογισμός 11.200,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 10.073,11 ευρώ, διαφορά 1.126,89 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί.
 2. Ενοίκια, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 1.540,00 ευρώ, διαφορά 1.540,00 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί ο χρόνος ενοικιάσεως και το ύψος του ενοικίου.
 3. Χαρτόσημο Ενοικίων, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 55,44 ευρώ, διαφορά 55,44 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί ο χρόνος ενοικιάσεως και το ύψος του ενοικίου.
 4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 220,00 ευρώ, διαφορά 220,00 ευρώ δεν μπορούσε να προβλεφθεί το ύψος του ενοικίου.
 5. Τόκοι καταθέσεων, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 0,87ευρώ, διαφορά 0,87 ευρώ, δεν μπορούσε να προβλεφθεί.

Η διαφορά των Εξόδων με τον προϋπολογισμό

 1. Ασφάλιστρα ακινήτου, προϋπολογισμός 200,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 0,00 ευρώ, διαφορά 200,00 ευρώ, λόγω μη ασφαλίσεως του ακινήτου.
 2. ΕΝ.Φ.Ι.Α.- Φόροι, προϋπολογισμός 700,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 576,63 ευρώ, διαφορά 123,37 ευρώ, δεν μπορούσε να προβλεφτεί ακριβώς λόγω αλλαγής του νόμου και επιστροφής φόρου εισοδήματος Ν.Π. που συμψηφίστηκε.
 3. Αποφυλακίσεις κρατουμένων, προϋπολογισμός 1.000,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 0,00 ευρώ, διαφορά 1.000,00 ευρώ, λόγω μη καταβολής χρημάτων για αποφυλακίσεις, καθ’ όσον δεν υπήρχαν κρατούμενοι που να πληρούν την βούληση του διαθέτου.
 4. Δημοσίευση απολογισμού, προϋπολογισμός 100,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 00,00 ευρώ διαφορά 100,00 ευρώ, λόγω κατάργησης της δημοσίευσης και κατάθεσης του περιεχομένου της δημοσίευσης σε CD.
 5. Έξοδα επισκευής και συντήρησης ακινήτου, προϋπολογισμός 8.500,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 165,74 ευρώ, διαφορά 8.334,26 ευρώ, λόγω πραγματοποίησης περιορισμένων επισκευών.
 6. Κοινόχρηστα πολυκατοικίας προϋπολογισμός 300,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 86,80 ευρώ, διαφορά 213,20 ευρώ, διότι δεν μπορούσε να προβλεφθεί ο χρόνος ενοικιάσεως του ακινήτου.
 7. Διαφορά δημοσίευσης πλειοδοτικού διαγωνισμού ενοικίασης ακινήτου, προϋπολογισμός 100,00 ισολογισμός 31/12/2016 0,00 διαφορά 100,00 ευρώ διότι η δημοσίευση έγινε ανέξοδα στη διαύγεια.
 8. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 184,50 ευρώ, διαφορά 184,50 ευρώ, λόγω ενοικιάσεως του ακινήτου.
 9. ΕΛ.ΤΑ, αποστολή συστημένων επιστολών προς τις δικαστικές φυλακές της χώρας, για να μας ενημερώσουν εάν υπάρχουν κρατούμενοι που να πληρούν την βούληση του διαθέτη.
 10. Δ.Ε.Η, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 414,80 ευρώ, διαφορά 414,80 ευρώ, επανασύνδεση λόγω ενοικιάσεως του ακινήτου.
 11. Ε.Υ.Α.Θ, προϋπολογισμός 0,00 ευρώ, ισολογισμός 31/12/2016 266,18 ευρώ, διαφορά 266,18 ευρώ, επανασύνδεση λόγω ενοικιάσεως του ακινήτου.

Το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε τον απολογισμό της διαχειριστικής περιόδου 01/01/2016 έως και 31/12/2016 για το εν λόγω κληροδότημα.

Με την έγκριση του μοναδικού θέματος ολοκληρώθηκε το διοικητικό συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ