ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

 
ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Σωματείων σχετικά με το τέλος ακινήτων

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

‘Αρθρον 24, ν. 2130/1993(ΦΕΚ 62 Α΄)
1. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων
τέλος, το οποίο λογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που
βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες
διακρίσεις:
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους
1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000)
κατοίκων.
β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου
σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή
εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β’ για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη, από
το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της
διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα, εφ’ όσον
υφίσταται.
2. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις (0,25ο/οο),
μέχρι μηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0.35ο/οο) και είναι ενιαίος για
όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.
Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται μέχρι 31
Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη
μέχρι να τροποποιηθεί. Ειδικά για το έτος 1993 η απόφαση αυτή
λαμβάνεται μέχρι 31 Μαϊου.
3. Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο
του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή
νομέα.
4. Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
ακινήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου που ανήκουν στον αυτόν
υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στην διοικητική περιφέρεια του δήμου ή
της κοινότητας κατά τις διακρίσεις των διατάξεων των παρ. 8 και 15
του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά
το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.
5. Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει
για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα,
μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του
συντελεστή του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο
της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα
από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ’
οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με
τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασής του. Τα έντυπα των δηλώσεων
χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους απο τους δήμους και τις
κοινότητες.
Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα
στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και
εντός διμήνου από της μεταβολής.
6. Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο
Το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως
καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών κατά την διαδικασία του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43
Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α’)
Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων
με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο
υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία. Οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να παρέχουν τα
στοιχεία αυτά στους δήμους και τις κοινότητες.
7. Στο δημοτικό ή κοινοτικό τέλος ακίνητης περιουσίας δεν
υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:
α) Στο Ελληνικό Δημόσιο στα Ν.Π.Δ.Δ. στους Ο.Τ.Α. και στις
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.
β) Στους Ναούς στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου,
στην Ιερά Μονή του ‘Ορους Σινά, στον ‘Αγιον ‘Ορος, στην Αποστολική
Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
γ) Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά και δόγματα, που τα
χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και την
διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
δ) Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
ε) Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’) “Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών “, εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φυλανθρωπικοί
ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδικώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
στ) Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα
αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών
εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών.
ζ) Στα ξένα κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση
πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.
Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:
α) Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μια επταετία από τη
χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή μέχρι να εκμισθωθούν ή κατά
οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της
επταετίας.
Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής
άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίηση τους με οποιονδήποτε
τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας
που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί, τα οποία συμφωνήθηκε να
μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει,
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται, κατ’ αμάχητο
τεκμήριο, ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του
οικοπέδου που τους αναλογεί.
Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό
προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το
διαμέρισμα αυτό, θεωρείται , κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι μεταβιβάσθηκε
στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την
παράδοσή του σ’ αυτόν, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό
έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σ’ ένα δίμηνο από την παράδοση.
β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και
γ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηριθεί:
– Ως δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
– Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν
ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.
– Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
δ) Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές
περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό των ζώων.
** Η παρ.7 του άρθρου 11 του Ν.2503/1997 (Α 107) ορίζει
ότι:”Η αληθής έννοια της διάταξης της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης
(ζ) της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 είναι ότι από το τέλος
ακίνητης περιουσίας απαλλάσσονται τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός
οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό
ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υποχρέου.”

Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
άρθρο 53 του ν. 4021/2011

ΙΣΧΥΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012

1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, επιβάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 (Α’ 62) σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Για τον υπολογισμό του τέλους της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη 17.9.2011 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:

α)
Συντελεστής ειδικού
τέλους (ευρώ/τ.μ.)
Τιμή ζώνης
Πολύτεκνοι και ανάπηροι της παρ. 6,
με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν
σε περιοχές με τιμή ζώνης από
0,5
0 – 3.000 ευρώ
3
μέχρι 500 ευρώ
4
501 – 1.000 ευρώ
5
1.001 – 1.500 ευρώ
6
1.501 – 2.000 ευρώ
8
2.001 – 2.500 ευρώ
10
2.501 – 3.000 ευρώ
12
3.001 – 4.000 ευρώ
14
4.001 – 5.000 ευρώ
16
άνω των 5.001 ευρώ
β)
Παλαιότητα
Συντελεστής
μέχρι και 26 έτη
1
25 μέχρι και 20 έτη
1,05
19 μέχρι και 15
1,10
14 μέχρι και 10
1,15
9 μέχρι και 5
1,20
4 έως 0
1,25
Ανεξαρτήτως παλαιότητας προκειμένου για ακίνητα ιδιοκτησίας πολύτεκνων και αναπήρων της παρ. 6, που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 – 3.000 ευρώ
1
3. Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών για τις οποίες υπολογίστηκε από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.
Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και δεν έχει υπολογιστεί το τέλος του άρθρου 24 του ν.2130/1993, εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση που δεν υπάρχει και το εμβαδόν του ακινήτου, το ειδικό τέλος υπολογίζεται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.
4. Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον κατά τη 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή, για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012 κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.
5. Στο ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις,
β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.3842/2010 (Α’ 58) αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους,
γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,
δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ’ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και
ε) τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος:
α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
– ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,
– ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων και
γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση.
6. Κατ’ εξαίρεση των παραγραφών 2 και 3, το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:
α) πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν.1910/1944, εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν.1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994, Α’ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, μέχρι 30.000 ευρώ, ή
β) σε πρόσωπο που είναι το ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΦΕ, ανάπηρο, κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ΚΦΕ.
Ομοίως κατ’ εξαίρεση των παραγράφων 2 και 3 δεν οφείλεται το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδότησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται κάθε φορά της ημερολογιακής βάσης υπολογισμού του τέλους, όπως αυτή ορίζεται με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου.
Η απαλλαγή του προηγούμενου εδαφίου δεν παρέχεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
Οι προηγούμενες διατάξεις της παρούσας παραγράφου για το μειωμένο συντελεστή τέλους και την απαλλαγή από αυτό, δεν ισχύουν και το τέλος υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 3:
α) αν η αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, με βάση τα στοιχεία ακινήτων του έτους 2008, υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ή
β) αν το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή άνω των 3.000 ευρώ, καθώς και
γ) για το πλέον των 120 τ. μ. εμβαδόν του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου, το οποίο προσαυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ..
7. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, ο δικαιούχος του μειωμένου συντελεστή υποβάλλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κ.Ε.Π.. Με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13, ρυθμίζεται και κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με το χρόνο υποβολής και τον έλεγχο των υποβαλλόμενων αιτήσεων, την επιβεβαίωση της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή της προηγούμενης παραγράφου, τον τρόπο ενημέρωσης της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος από τη Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους του μειωμένου τέλους, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και το αρμόδιο όργανο επιστροφής του επιπλέον τέλους που τυχόν καταβλήθηκε από τον δικαιούχο και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
8. Η βεβαίωση του ειδικού τέλους συντελείται με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενού ακινήτου στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η. και των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ..
Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου κατά την ημερομηνία αρχικής έκδοσης του λογαριασμού της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος κατ’ έτος.
Η βεβαίωση του τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., αν δεν καταβληθεί το τέλος μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, διενεργείται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11, όπως ειδικότερα ορίζεται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.
9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012.
10. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέσα σε διάστημα είκοσι ημερών από τη λήξη του μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να δίνουν στο Ελληνικό Δημόσιο χρηματικές προκαταβολές έναντι των ποσών που πρέπει να αποδοθούν από τις εισπράξεις του τέλους και μέχρι 25% του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του ανωτέρω τέλους η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που τηρούν και τους ζητούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και η Γ.Γ.Π.Σ. δικαιούται να προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των αρχείων αυτών για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
11. Αν δεν καταβληθεί το τέλος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο καταναλωτή, γνωστοποιούν τη διαγραφή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν δεν ζητηθεί η διακοπή της σύνδεσης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επιβάλλεται σε βάρος της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και υπέρ του Δημοσίου, πρόστιμο ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25%.
12. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.
13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για: α) την είσπραξη του τέλους μέσω των, λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, β) τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. από τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γ) τις προϋποθέσεις επιστροφής του ειδικού τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον το ακίνητο υπόκειται στις εξαιρέσεις της παραγράφου 5 ή στο μειωμένο συντελεστή της παραγράφου 6, καθώς και τον τρόπο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού τέλους στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις απαλλαγής ή ότι εφαρμόστηκε εσφαλμένος συντελεστής προσδιορισμού του, δ) τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6, ε) τα ζητήματα που ορίζονται στην παράγραφο 7 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ν. 4152/13

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.7.: ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙ−
ΝΗΤΩΝ (Ε.Ε.Τ.Α.)

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 01/01/2013
1. Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που
συνίστανται στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής, όπως έχει εγκριθεί με το άρθρο πρώτο του ν.
4093/2012 και επικαιροποιηθεί με το ν. 4127/2013, για
το έτος 2013, επιβάλλεται έκτακτο ειδικό τέλος υπέρ
του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες, οποτεδήποτε
κατά το διάστημα από την 1η Μαΐου 2013 έως την 31η
Δεκεμβρίου 2013, δομημένες επιφάνειες ακινήτων σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα υποπαράγραφο,
το οποίο θα ονομάζεται στο εξής έκτακτο ειδικό τέλος
ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).
2. Αντικείμενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι οι ηλεκτροδοτούμενες
δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής,
ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη κατά
την ως άνω ημερομηνία και ανεξάρτητα από την ορθή
αναγραφή των στοιχείων τους στους λογαριασμούς
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Υποκείμενο του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο κύριος ή επικαρπω−
τής του ακινήτου ή το πρόσωπο στο οποίο έχει παρα−
χωρηθεί το ακίνητο με προσωρινό παραχωρητήριο ή το
δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου, κατά το ποσοστό
συνιδιοκτησίας, αυτού, την 1η Μαϊου 2013.
4. Υπόχρεος για την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. είναι ο
χρήστης του ακινήτου κατά την ημερομηνία έκδοσης
κάθε λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος,
που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α., και ο οποίος το καταβάλλει
μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού
ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, εφόσον αποδει−
κνύει την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α., επέρχεται αυτοδικαίως
συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε
άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών,
1580 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
με εξαίρεση τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
του ν. 1665/1986 (Α΄ 194), στις οποίες ο μισθωτής έχει
το δικαίωμα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της
μίσθωσης.
5. Για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α. λαμβάνεται υπόψη
το εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τι−
μής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά
αναγράφονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. ή των εναλλα−
κτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και με βάση
τα οποία υπολογίζεται κατά την 1η Μαΐου 2013 το τέλος
ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 2130/1993 (Α΄ 62). To E.E.T.A. υπολογίζεται ως το
γινόμενο του συντελεστή προσδιορισμού του πίνακα
α΄ επί τον συντελεστή προσαύξησης του πίνακα β΄ επί
τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ηλεκτροδο−
τούμενων επιφανειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση που η τιμή των
τετραγωνικών μέτρων του Τ.Α.Π. είναι ίση με μηδέν
(0), το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά
μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των
δημοτικών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν δημοτικά
τέλη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν
υπόψη για τον υπολογισμό του δημοτικού φόρου λόγω
του συνυπολογισμού σε αυτά αδόμητης επιφάνειας.
Αν τα τετραγωνικά μέτρα, που λαμβάνονται υπόψη για
τον υπολογισμό του Τ.Α.Π., είναι υπερδιπλάσια της μεγα−
λύτερης τιμής τετραγωνικών μέτρων μεταξύ αυτών που
έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών
τελών και για τον υπολογισμό του δημοτικού φόρου, το
Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων
που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των δημο−
τικών τελών. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται,
όταν δεν έχουν υπολογισθεί δημοτικά τέλη ή τα τετρα−
γωνικά μέτρα που αναγράφονται για τον υπολογισμό
τους έχουν τιμή ίση με μηδέν (0).
Για τα ακίνητα, για τα οποία δεν αναγράφεται τιμή ζώ−
νης στη βάση πληροφοριών του Διαχειριστή Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.),
ως τιμή ζώνης λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών
της δημοτικής ενότητας, όπως αυτές ισχύουν για τον
υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές στη δημοτική ενό−
τητα, λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών του δήμου
και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τιμές στο δήμο
λαμβάνεται ο μέσος όρος των τιμών του νομού.
Για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επι−
φάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλε−
κτροδοτούμενου ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προσέρ−
χονται μέχρι τη 15η Μαΐου 2013 στον αρμόδιο δήμο υπο−
βάλλοντας σχετικό αίτημα, άλλως θεωρείται ότι αποδέ−
χονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήμοι όλης της χώρας
ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του
ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης,
όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής
αξίας ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, προβαίνουν
σε διόρθωσή τους, με την αποστολή των νέων στοι−
χείων στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι την 31η Μαΐου 2013. Στις
ίδιες καταστάσεις περιλαμβάνουν και τις διορθώσεις
που επήλθαν στα στοιχεία των ακινήτων, μετά από τις
αιτήσεις των ενδιαφερομένων πολιτών.
Εάν διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι, με υπαι−
τιότητα των δήμων, έχουν αποσταλεί στο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
ανακριβώς τα στοιχεία, τα οποία λαμβάνονται υπόψη
για τον υπολογισμό του Ε.Ε.Τ.Α., με αποτέλεσμα την
επιβολή μεγαλύτερου ποσού Ε.Ε.Τ.Α. από το πράγματι
οφειλόμενο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του Ε.Ε.Τ.Α..
Στην περίπτωση που δεν επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Α. ή αυτό υπο−
λογίστηκε μειωμένο, διενεργείται βεβαίωση αυτού στον
κατά την περίπτωση 3 της παρούσας υποπαραγράφου
υποκείμενο σε Ε.Ε.Τ.Α.. Οι διαδικασίες για την εφαρμογή
της παρούσας περίπτωσης ορίζονται με απόφαση, όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 17 της παρούσας.
Πίνακας α΄ − συντελεστής προσδιορισμού ΕΕΤΑ
Συντελεστής Τιμή ζώνης
προσδιορισμού
ΕΕΤΑ
(ευρώ/τ.μ.)
0,5 Πολύτεκνοι και ανάπηροι
των περιπτώσεων 10
και 11 για ακίνητα που
ιδιοχρησιμοποιούν σε
περιοχές με τιμή ζώνης
από 0 – 3.000 ευρώ
3 μέχρι 500 ευρώ
4 501 – 1.000 ευρώ
5 1.001 – 1.500 ευρώ
6 1.501 – 2.000 ευρώ
8 2.001 – 2.500 ευρώ
10 2.501 – 3.000 ευρώ
12 3.001 – 4.000 ευρώ
14 4.001 – 5.000 ευρώ
16 άνω των 5.001 ευρώ
Πίνακας β΄ − συντελεστής προσαύξησης
Συντελεστής προσαύξησης Παλαιότητα
1 μέχρι και 26 έτη
1,05 25 μέχρι και 20 έτη
1,10 19 μέχρι και 15
1,15 14 μέχρι και 10
1,20 9 μέχρι και 5
1,25 4 έως 0
1 Ανεξάρτητα από
την παλαιότητα,
προκειμένου για ακίνητα
ιδιοκτησίας πολυτέκνων
και αναπήρων
των περιπτώσεων
10 και 11, που τα
ιδιοχρησιμοποιούν και
βρίσκονται σε περιοχές
με τιμή ζώνης από
0 – 3.000 ευρώ
1 Αν στη βάση
πληροφοριών
του ΔΕΔΔΗΕ δεν
αναγράφεται
ημερομηνία κατασκευής
ή παλαιότητα
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1581
Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση,
όπως αυτή αναγράφεται με κωδικό αριθμό 1 στο πεδίο
χρήσης του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., και με
εμβαδόν ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των χιλί−
ων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, ο συντελεστής προσ−
διορισμού Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται μειωμένος κατά τριάντα
τοις εκατό (30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών
μέτρων τμήμα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για
το άνω των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών μέτρων
τμήμα της επιφάνειας του ακινήτου.
6. Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περίπτωση 5 μειώνεται κατά ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) και ορίζεται ως το οφειλόμενο ποσό
του Ε.Ε.Τ.Α..
7. Στο Ε.Ε.Τ.Α. δεν υπόκεινται τα ακίνητα που ανήκουν:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δη−
μοσίου δικαίου, πλην των οριζομένων στην επόμενη
περίπτωση, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
και στις δημοτικές επιχειρήσεις,
β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης
ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58),
εφόσον ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επι−
τελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και
κοινωφελές έργο τους,
γ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 7
του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιμοποι−
ούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευ−
τικών, εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών,
καλλιτεχνικών ή κοινωφελών σκοπών τους,
δ) στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης στ΄ της παρ.
7 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον ιδιοχρησιμο−
ποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών
εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητι−
κών τους σκοπών και
ε) σε ξένα κράτη, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για
την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων, υπό τον
όρο της αμοιβαιότητας.
8. Από το Ε.Ε.Τ.Α. απαλλάσσονται:
αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών,
ββ) οι κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών
καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν
στους χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι
οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολι−
κής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης, καθώς
και ποσοστό δεκαεπτά τοις εκατό (17%) της συνολικής
επιφάνειας των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων δωματί−
ων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, τα
οποία διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT σε
ισχύ, το οποίο έχει εκδοθεί με το σύστημα των κλειδιών
σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 337/2000 (Α΄ 281),
όπως ισχύει.
γγ) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα,
με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον δεν χρη−
σιμοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο.
δδ) Τα αρχαία μνημεία και οι χώροι ιστορικών ή αρ−
χαιολογικών μνημείων.
εε) Τα ακίνητα για τα οποία, στο πεδίο χρήσης του
συστήματος «ΕΡΜΗΣ» του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. αναγράφονται οι
κωδικοί αριθμοί χρήσης 3 και 4 αντίστοιχα, που αφο−
ρούν σε γεωργική ή βιομηχανική χρήση.
9. Ο μειωμένος συντελεστής (0,5) προσδιορισμού
Ε.Ε.Τ.Α. του πίνακα α΄ της παραγράφου 5 εφαρμόζεται
για ένα μόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυρι−
ότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πολύτεκνο,
κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρ−
θρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον, κατά
το οικονομικό έτος 2012, τα τέκνα που ορίζονται στις
προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944 (Α΄ 229)
τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄
151), με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την
κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτού. Ο μειωμένος
συντελεστής εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η
κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη
κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη
σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσο−
στό συνιδιοκτησίας επί της κύριας ιδιοκατοικούμενης
κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των συζύγων. Επίσης, ο
μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν κύριος ή
επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης κατοικί−
ας κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών
είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα,
λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους.
Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαι−
τείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το οικογενειακό εισόδημα κατά το οικονομικό έτος
2013, να μην υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες (30.000)
ευρώ,
γ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα
εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά
20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200
τ.μ. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την
έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την
επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή,
δ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010
του πολύτεκνου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο
ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή μόνο στη
σύζυγο και ζητείται ο υπολογισμός του Ε.Ε.Τ.Α. με την
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή και από τους δύο
συζύγους ή μόνο από τη σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική
αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 και των δύο
συζύγων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο
ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα
τέκνα, λόγω θανάτου του ενός εκ των γονέων τους, η
συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του
πολύτεκνου και των προστατευόμενων τέκνων δεν πρέ−
πει να υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000)
ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
10. Ο μειωμένος συντελεστής (0,5) προσδιορισμού
Ε.Ε.Τ.Α. του πίνακα α΄ της περίπτωσης 5 εφαρμόζεται
για ένα μόνο ακίνητο, που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα
ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών σε πρόσωπο, που, το
ίδιο ή πρόσωπο που το βαρύνει φορολογικά σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., παρουσιάζει αναπηρία σε
ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, και
1582 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
προκειμένου για πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφα−
λική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο
DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω, με την προϋπόθεση ότι το ακίνητο αποτελεί την
κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτού. Ο μειωμένος
συντελεστής εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η
κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη
κυριότητα ή κατά συγκυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό
αυτών στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, καθώς
και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της κύριας
ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των
συζύγων.
Για την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή απαι−
τείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
β) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα
εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά
20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200
τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την
έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την
επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή,
γ) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010
του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.. Αν το ακίνητο
ανήκει κατά ποσοστό στους δύο συζύγους ή μόνο στον
ή στη σύζυγο του δικαιούχου και ζητείται ο υπολογισμός
του Ε.Ε.Τ.Α. με την εφαρμογή του μειωμένου συντελε−
στή και από τους δύο συζύγους ή μόνο από τον άλλο
σύζυγο αντίστοιχα, η συνολική αξία της ακίνητης περι−
ουσίας έτους 2010 και των δύο συζύγων δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
οι οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000)
ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
11. Δεν οφείλεται το Ε.Ε.Τ.Α. για ένα ακίνητο που απο−
τελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία και ανήκει
κατά κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών:
α) σε μακροχρόνια άνεργο με μη διακοπτόμενο χρό−
νο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά
την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που
περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α., εγγεγραμμένο στα μητρώα του
ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς ερ−
γασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και
των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας
προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσ−
σαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και
β) σε άνεργο που επιδοτήθηκε λόγω τακτικής επιδό−
τησης από τους ως άνω φορείς και λογαριασμούς κατά
τους έξι (6) τουλάχιστον από τους δώδεκα (12) μήνες
που προηγούνται της ημερομηνίας έκδοσης του πρώτου
λογαριασμού που περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α..
Για την απαλλαγή του ακινήτου από το Ε.Ε.Τ.Α. απαι−
τείται να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο υποκείμενος στο Ε.Ε.Τ.Α. να είναι άνεργος κατά
την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που
περιλαμβάνει Ε.Ε.Τ.Α.,
β) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,
γ) το οικογενειακό εισόδημα, κατά το οικονομικό έτος
2013, να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000)
ευρώ,
δ) το εμβαδόν του ακινήτου να μην υπερβαίνει τα
εκατόν είκοσι (120) τ.μ., τα οποία προσαυξάνονται κατά
20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200
τ.μ.. Εφόσον το εμβαδόν του ακινήτου υπερβαίνει την
έκταση που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, για την
επιπλέον επιφάνεια το Ε.Ε.Τ.Α. υπολογίζεται χωρίς την
εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή,
ε) η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010
του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ, οι οποίες προσαυξάνονται κατά
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο
τέκνο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε..
Για ακίνητα που αποτελούν την κύρια και ιδιοκατοι−
κούμενη κατοικία και ανήκουν κατά κυριότητα ή επι−
καρπία ή ποσοστό αυτών σε πρόσωπο που ευρίσκεται
σε κατάσταση φτώχειας ή απειλείται με φτώχεια, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα εξειδικευθούν τα
κριτήρια και θα καθορισθούν τα αρμόδια όργανα και η
εφαρμοστέα διαδικασία για την πληρωμή του Ε.Ε.Τ.Α.
σε περισσότερες δόσεις ή για τη μείωση του ύψους του,
στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή για την πλήρη απαλ−
λαγή του από την υποχρέωση καταβολής, έτσι ώστε τα
υπόχρεα πρόσωπα να μπορούν να ανταποκριθούν στην
καταβολή του, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διαβίωση
των ιδίων ή των προσώπων που συνοικούν με αυτούς
και τους βαρύνουν φορολογικά.
12. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α. συντελείται με την εγγρα−
φή τον Ιούνιο του 2013 του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου
στις μηχανογραφικές καταστάσεις της Δ.Ε.Η και των
εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, οι
οποίες πρέπει να συμπίπτουν με τα μηχανογραφικά
αρχεία του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Τα στοιχεία που περιλαμβά−
νονται στις καταστάσεις αυτές αποτελούν τον τίτλο
βεβαίωσης για το Ελληνικό Δημόσιο και τον αντίστοιχο
χρηματικό κατάλογο των αρμόδιων Δ.Ο.Υ..
Αρμόδια φορολογική αρχή είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήματος του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου
κατά την ημερομηνία αρχικής έκδοσης του λογαρια−
σμού της Δ.Ε.Η. και των εναλλακτικών προμηθευτών
ηλεκτρικού ρεύματος.
Εάν κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου είναι περισ−
σότεροι του ενός, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήματος ενός εξ αυτών. Η βεβαίωση του Ε.Ε.Τ.Α.
πραγματοποιείται στο όνομα του κυρίου ή επικαρπωτή
με το μεγαλύτερο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή άλλως στο
όνομα ενός οποιουδήποτε εξ αυτών, ο οποίος δικαιού−
ται να απαιτήσει από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες την
απόδοση σε αυτόν του ποσοστού που τους αναλογεί.
Στην περίπτωση κατά την οποία έχει βεβαιωθεί
Ε.Ε.Τ.Α. για ακίνητο που εμπίπτει στις διατάξεις των
περιπτώσεων 7, 8, 9, 10 και 11, τούτο διαγράφεται, κατά
τη διαδικασία που θα ορισθεί με την απόφαση της περί−
πτωσης 16. Αν το Ε.Ε.Τ.Α. ή μέρος αυτού έχει καταβληθεί,
επιστρέφεται, κατά τη διαδικασία που θα ορισθεί με
την ίδια απόφαση.
13. Το Ε.Ε.Τ.Α. εισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους
εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε
πέντε (5) ισόποσες δόσεις στους λογαριασμούς που
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1583
εκδίδονται από αυτούς από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι
το Φεβρουάριο του 2014.
Η καταβολή του Ε.Ε.Τ.Α. ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρό−
πο με την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του
ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτι−
κοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε
διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλωτές για την
εξόφληση των λογαριασμών.
14. Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από
τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρι−
κού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι
τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατά
τον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως
ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της
περίπτωσης 16. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Οικονομι−
κός Επιθεωρητής ως αρμόδιος για την παρακολούθηση
της απόδοσης του Ε.Ε.Τ.Α.. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαι−
ούται να ζητήσει από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς
προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος να δίνουν χρηματι−
κές προκαταβολές έναντι των ποσών, που πρέπει να
αποδοθούν από τις εισπράξεις του Ε.Ε.Τ.Α., και μέχρι
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του προς είσπραξη ποσού.
Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του
Ε.Ε.Τ.Α., η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλε−
κτρικού ρεύματος παρακρατούν από τις εισπράξεις πο−
σοστό 0,25%. Η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές
ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υποχρε−
ούνται να θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών
του Υπουργείου Οικονομικών ηλεκτρονικά αρχεία που
τηρούν προκειμένου να διαπιστώνεται η ορθή εφαρμογή
της παρούσας υποπαραγράφου.
15. Εάν μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης
πληρωμής της τελευταίας δόσης του Ε.Ε.Τ.Α. το συνολι−
κό οφειλόμενο ποσό δεν έχει καταβληθεί, τότε η Δ.Ε.Η.
και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος,
διαγράφουν τους υπόχρεους καταναλωτές ως προς το
Ε.Ε.Τ.Α., αποστέλλουν κατάσταση στις αρμόδιες υπη−
ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μέσω της οποίας
βεβαιώνεται το οφειλόμενο τέλος και οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
μεριμνούν για την είσπραξή του, σύμφωνα με την κεί−
μενη νομοθεσία.
Ο κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου μπορεί, με αί−
τησή του προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ., οποτεδήποτε και
για οποιονδήποτε λόγο, να ζητήσει την αποκοπή του
Ε.Ε.Τ.Α. από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος και τη βεβαίωση αυτού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.,
αφού καταβάλει τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυ−
χόν ληξιπρόθεσμες δόσεις και, σε περίπτωση επίκλησης
αδυναμίας καταβολής αυτών, το ποσό των πενήντα (50)
ευρώ. Για την αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος
απαιτείται η προσκόμιση, στο νέο προμηθευτή, βεβαίω−
σης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι ακολουθήθηκε η ανωτέρω
διαδικασία από τον κύριο ή τον επικαρπωτή ή από τον
μισθωτή ή από τον χρήστη, ο οποίος έχει εξουσιοδο−
τηθεί ειδικά προς τούτο.
16. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων ρυθμίζονται:
α) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για την
είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Α. μέσω των λογαριασμών κατα−
νάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και την απόδοση
αυτού στο Δημόσιο,
β) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία για τη βε−
βαίωση και είσπραξη του τέλους κατά τις διατάξεις
του Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση μη καταβολής του μέσω των
λογαριασμών κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος,
γ) ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία επιστροφής
του τέλους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και ο τρόπος
και η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης αυτού στις
περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν επιβλήθηκε αυτό,
παρότι υπήρχε υποχρέωση, ή υπολογίσθηκε εσφαλμένα,
δ) οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για
την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων 9, 10
και 11 της παρούσας υποπαραγράφου και
ε) κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατά−
ξεων της παρούσας υποπαραγράφου.