ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Γ ΛΥΚΥΤΑΤΕ
Ε ΥΛΟΓΗΜΕΝΕ
ΡΙΖΩΜΕΝΟΣ
Ο ΡΘΟΔΟΞΙΑ
Ν ΕΟΤΑΤΟΣ
Τ ΕΙΧΙΖΕΣΕ
Α ΘΩΑ
Σ ΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΣ
Α ΝΑΜΑΡΤΗΤΟΣ
ΤΙΜΗΤΙΚΑ
Ε ΙΣΕΡΧΕΣΕ
Ρ ΗΤΟΡΙΚΗ
Α ΓΙΟΤΗΤΑΣ
Σ ΚΕΠΗ

ΚΕΙΜΗΛΙΟ
ΥΜΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΑΝΤΙΖΕΤΕ
ΙΚΕΣΙΕΣ
ΛΥΤΡΩΣΕΩΣ
ΛΑΟΥ
ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΝ

 

ΧΑΛΚΙΔΑ   29 – 3 – 2013

XΡΗΣΤΟΣ   ΣΩΤ. ΓΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

ΚΛΕΟΜΑΧΟΥΣ  –  ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΧΑΛΚΙΔΑ   34100